Reklamační řád e-shop 

Firma: Petra Lukešová - Designer for Body
Sídlo: Košická 229/23, 10100 Praha 10
IČO: 69306311
Provozovna/kontaktní údaje: Jugoslávská 479/10, 120 00 Praha 2
telefon: +420 774 164 670, +420 607 864 566
email: designerforbody@gmail.com
webové rozhraní: www.designerforbody.cz

1. Odpovědnost za vady

1.1 Prodávající odpovídá za to, že kupujícímu bylo dodáno zboží, které si objednal a že při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména má vlastnosti, které byly ujednány, které byly popsány, nebo které mohly být očekávány s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy; je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; vyhovuje požadavkům právních předpisů; se hodí k účelu, který byl uveden, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá; odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

1.2 Prodávající dále odpovídá za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době.

1.3 Prodávající neposkytuje nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele žádnou záruku za jakost.

1.4 Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2. Záruční doba

2.1 U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. Nevztahuje se na kosmetické zboží.

2.2 V případě, že bude kupujícímu zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě. Nevztahuje se na kosmetické zboží.

2.3 V případě, že je na zboží uvedena minimální trvanlivost kratší než 24 měsíců, pak se s ohledem na podstatu (povahu) zboží použije tato doba jako doba záruční.

3. Práva z vadného plnění

3.1 Práva z vadného plnění se řídí zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

3.2 Kupující má zejména tyto práva:

  • doplnění toho, co chybí
  •  sleva z kupní ceny
  • výměna zboží nebo vadné součásti zboží
  • oprava věci
  • vrácení peněz

3.3 Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že kupující vrátí věc v tom stavu, v jakém ji obdržel. Výjimkou jsou případy, kdy nelze zboží s ohledem na podstatu (povahu) vadu vrátit (například zboží bylo použito).

3.4 Vybrané právo z vadného plnění musí odpovídat podstatě (povaze) vady, kterou výrobek má. Nelze na všechny výrobky užít všechna práva z vadného plnění.

4. Práva z vadného plnění nelze uplatnit, pokud:

  • kupující o vadě věděl
  • kupující vadu způsobil sám; nebo
  • uplynula záruční doba.

4.1 Práva z vadného plnění se dále nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste je převzali; věci prodávané za nižší cenu - pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána a věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

5. Doporučený postup při reklamaci

5.1 Kupující reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu.

5.2 Prodávající přijímá reklamace v provozovně prodávajícího.

5.3 Kupující informuje prodávajícího, jaké právo z vadného plnění si zvolil.

5.4 Pro usnadnění vyřízení reklamace prodávající kupujícímu doporučuje přiložení dokladu o zakoupení zboží, či daňový doklad nebo jiný doklad prokazující koupi zboží. Nepřiložení takového dokladu nebrání kladnému vyřízení reklamace.

5.5 O doručené reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

5.6 Pokud kupující zvolí právo, které nelze z objektivních důvodů přiznat, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat. Kupující následně může zvolit jiné právo v souladu s reklamačním řádem.

5.7 Při reklamaci prodávající kupujícímu vydá písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace kupující vyžaduje. Po vyřízení reklamace prodávající kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.8 V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

V Praze dne 01.08.2022